Bahasa :

Data Dosen Pariwisata


  1. Agustina Fitrianingrum, S.Pd., M.M
  2. Hepy Hefri Ariyanto, SE., M.M
  3. Oda Ignatius Besar Hariyanto, M.Si
  4. Hanny, S.E., M.M
  5. Muamar Khadafi, S.Pd., M.M
  6. Renza Fahlevi, SE., M.M
  7. Ratih Anggraini, S.Pd., M.M
  8. Toni Ari Wibowo, SST.Par., M.Par