Bahasa :

Data Dosen Pariwisata


  1. Agustina Fitrianingrum
  2. Hepy Hefri Ariyanto
  3. Teddy Jurnali
  4. Oda Ignatius Besar Hariyanto
  5. Hanny, S.E., M.M
  6. Muamar Khadafi, S.Pd.Ing., M.M
  7. Ratih Anggraini, S.Pd., M.M
  8. Toni Ari Wibowo, SST.Par., M.Par
  9. Ida Rahayu, S.Par., M.Par